Samenwerkingsverbanden - Overlegstructuren

Overkoepelend

Samenwerkingsverbanden Gent, Dendermonde en Oudenaarde

De samenwerkingsverbanden, georganiseerd op arrondissementieel niveau, brengen onder meer de parketmagistraten, de jeugdrechters, de consulenten bij de jeugdrechtbank en de HCA-medewerkers van Oost-Vlaanderen samen. Dit overlegmoment gaat minstens twee maal door per jaar.

Afhandelingsgebonden

Leerproject

Werkgroep SGGJ
De werkgroep seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren komt tweemaandelijks samen. Binnen dit overleg worden alle projectuitvoerders uitgenodigd die werken met minderjarige seksuele delinquenten om inhoudelijke thema’s uit te wisselen. Het is een intersectoraal overleg waaraan zowel deelnemers uit de Bijzondere Jeugdzorg, HCA, OOOC, OBC, het Algemeen Welzijnswerk, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Vertrouwenscentra, Sensoa en de Kinder-en Jeugdpsychiatrie deelnemen.

Gemeenschapsdienst

Stad Gent
Binnen de Stad Gent heeft het team gemeenschapsdienst een samenwerking met de stadsdienst PAS, wat staat voor Project Alternatieve Sancties. Zij werken met meerderjarige werkgestraften en delen ons werkplaatsenbestand voor de regio Gent. Per jaar wordt ongeveer tweemaal samengekomen voor overleg.

Justitiehuis Gent
Jaarlijks gaat ook een overleg door met het Justitiehuis van Gent die tevens beroep doen op werkplaatsen voor meerderjarige werkgestraften, en dit voor de grotere regio Gent.

Provincie Oost-Vlaanderen
Ook de provincie Oost-Vlaanderen biedt een ruim aanbod aan werkplaatsen en is present op het jaarlijks overleg met het Justitiehuis van Gent.

Gemeentebesturen
Met verschillende gemeentebesturen doorheen heel de provincie Oost-Vlaanderen heeft de organisatie overeenkomsten betreffende samenwerking in het kader van een gemeenschapsdienst.

Herstelbemiddeling

Het Provinciaal (O-Vl.) vereffeningsfonds
Het Provinciaal vereffeningsfonds biedt de mogelijkheid aan jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden, om de financiële afspraken die zij binnen een herstelbemiddelingsproces met het slachtoffer hebben gemaakt, op een relatief korte termijn na te komen.

Het fonds stelt hen in staat om tegen een vergoeding een soort vrijwilligerswerk te doen bij een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met een sociaal, cultureel of humanitair doel. Deze vergoeding wordt na afloop van de tewerkstelling door de Provincie rechtstreeks aan het slachtoffer uitgekeerd. Omdat het vereffeningsfonds wordt gespijsd door overheidsgeld, dient er per dossier een aanvraag te worden gedaan voor het Comité V(ereffening). Hierin zetelen, naast de voorzitter Bert Florizoone, verschillende vertegenwoordigers van de jeugdrechtbank, slachtofferhulp, de voorzieningen bijzondere jeugdzorg, de justitiehuizen, de balies en het provinciebestuur. Dit Comité V komt éénmaal per maand samen om de dossieraanvragen te bespreken.

Stuurgroep herstelrecht (Suggnomé): Dendermonde, Gent, Oudenaarde
De deelname aan deze vergadering verbreedt onze kijk op het herstelrecht in het algemeen, en in het bijzonder ook op de herstelrechtelijke aanpak bij meerderjarige daders. Deze dialoog, waarin plaats is voor pedagogische, hulpverlenende en justitiële invalshoeken, wordt door ons ervaren als een noodzakelijke stap in het bevorderen van een op herstelgerichte rechtsbedeling. Deelnemers variëren per arrondissement, aanwezigen zijn diensten herstelbemiddeling meerderjarigen en minderjarigen, parket, rechtbank eerste aanleg, sociale dienst, justitiehuis, CAW, Universiteit Gent, politie, strafinrichtingen, federale politie, slachtofferhulp... De stuurgroep komt ongeveer 3 keer per jaar samen.

Begeleidingsteam herstelbemiddeling meerderjarigen: Dendermonde en Gent
We achten het verrijkend en leerzaam om casussen en knelpunten te kunnen bespreken met onze collega's van herstelbemiddeling meerderjarigen en andere actoren uit de hulpverlening, advocatuur en parajustitiële diensten. Dit overleg biedt ons de kans diverse problemen in concrete dossiers voor te leggen aan een multidisciplinair team. Het begeleidingsteam komt minimum 3 keer per jaar samen.

HERGO

Werkgroep sensibilisering (Vlaams niveau)
Verschillende moderatoren van Vlaamse HCA-diensten komen samen om te werken rond de sensibilisering van HERGOin ruime zin, niet enkel op lokaal, maar ook op bovenlokaal niveau.

Intervisie (Vlaams niveau)
Het wordt door onze dienst zinvol geacht, om in deze beginnende praktijk, samen met andere diensten die HERGO organiseren te reflecteren met het oog op uniformiteit, het aanreiken van handvaten, ervaringsuitwisseling, het uitwerken van strategieën en sensibiliseren van de betrokken professionele actoren, het verfijnen van de methodiek. Vanuit de diverse Vlaamse HCA-diensten wordt iemand vanuit het team HERGO gedelegeerd om aan deze vergadering deel te nemen. De intervisiegroep komt gemiddeld om de 2 maanden samen.