HERGO - verloop

De jeugdrechter die het dossier van de jongere behandelt, stelt een HERGO voor. Het dossier wordt naar het team HERGO van de dienst HCA Oost-Vlaanderen gestuurd, waar het kan opgestart worden.

De moderator en co-moderator gaan op huisbezoek bij de dader en zijn ouders om na te gaan of ze willen deelnemen aan de HERGO en te kijken wie wordt uitgenodigd op de bijeenkomst. Als de HERGO om een of andere reden niet kan doorgaan, zal de jeugdrechter beslissen wat er verder met het dossier moet gebeuren.

Als de jongere instemt met de HERGO, wordt het slachtoffer gecontacteerd en wordt er tijdens een huisbezoek nagegaan of hij wenst deel te  nemen aan de bijeenkomst, wie hij wil meebrengen als steunfiguren of door wie hij  zich wil laten vertegenwoordigen.

Als zowel dader als slachtoffer willen meewerken aan het groepsgesprek, wordt gezocht naar een geschikte plaats en datum voor de bijeenkomst.

Tijdens de  HERGO wordt er in de eerste plaats stilgestaan bij wat er is gebeurd. Vervolgens zal de jongere met zijn steunfiguren een plan opstellen om de gevolgen zo goed mogelijk te herstellen naar het slachtoffer en de maatschappij toe én om gelijkaardige feiten in de toekomst te voorkomen. Dit plan wordt aan de groep voorgelegd en als er een overeenkomst wordt gevonden waar iedereen achter kan staan, wordt dit in een intentieverklaring gegoten.

Deze intentieverklaring wordt voorgelegd aan de jeugdrechter. Als deze het akkoord goedkeurt, kan begonnen worden met de uitvoering ervan.

Alle gesprekken in het kader van HERGO zijn vertrouwelijk.

Als er geen akkoord wordt bereikt of als het akkoord niet of niet goed wordt uitgevoerd, kan de jeugdrechter een andere maatregel opleggen.

Als de overeenkomst goed wordt uitgevoerd, geeft de jeugdrechter hieraan een passend gevolg. Op elk moment kan het slachtoffer ook zijn rechten als burgerlijke partij nog laten gelden.